CHÍNH SÁCH HỦY BỎ VÀ HOÀN LẠI TIỀN

Tài khoản của bạn sẽ tự động gia hạn vào đầu mỗi kỳ đăng ký mới cho đến khi bạn hủy tài khoản bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ customer@enestech.net . Việc hủy sẽ có hiệu lực cho đến khi bắt đầu giai đoạn đăng ký tiếp theo. Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền đúng hạn. Nếu bạn không thực hiện thanh toán trong thời gian quy định, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bất kỳ việc tạm ngừng hoặc chấm dứt nào như vậy sẽ không làm giảm nghĩa vụ thanh toán của bạn.

Vì giao dịch mua của bạn là sản phẩm kỹ thuật số, sản phẩm được coi là “đã qua sử dụng” sau khi tải xuống hoặc mở và không giao dịch mua nào đủ điều kiện để hoàn lại tiền hoặc trao đổi cho đến khi kết thúc thời hạn sử dụng trả phí hiện tại.

Đăng ký hàng tháng

Nếu bạn hủy đăng ký hàng tháng của mình, tất cả các khoản thanh toán trong tương lai liên quan đến các tháng tiếp theo của gói đăng ký của bạn sẽ bị hủy. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về ý định hủy bỏ bất kỳ lúc nào; việc hủy bỏ này sẽ có hiệu lực vào cuối thời hạn thanh toán hàng tháng hiện tại. Bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại, nhưng quyền truy cập đăng ký của bạn và / hoặc phân phối và các lợi ích đăng ký liên quan sẽ có hiệu lực cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hàng tháng hiện tại.

Đăng ký hàng năm

Nếu bạn hủy đăng ký hàng năm, tất cả các khoản thanh toán trong tương lai liên quan đến các năm tiếp theo của đăng ký của bạn sẽ bị hủy. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về ý định hủy bỏ bất kỳ lúc nào; việc hủy bỏ này sẽ có hiệu lực vào cuối thời hạn thanh toán hàng năm hiện tại. Bạn sẽ không nhận được tiền hoàn lại cho phần còn lại của thời hạn hàng năm, theo tỷ lệ hoặc theo cách khác, nhưng quyền truy cập đăng ký của bạn và / hoặc phân phối và các lợi ích đăng ký liên quan sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc thời hạn thanh toán hàng năm hiện tại.