HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TRANG WEB

Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng Trang web này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) trước khi sử dụng trang web https://senet.cloud/ (sau đây gọi là “Trang web”).

Trước khi tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi, ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, một pháp nhân theo luật pháp của Síp, văn phòng đăng ký: Emmanouil Roidi, 10-12 2nd floor Agіa Zoni, 3031, Limassol, Cyprus (sau đây gọi là “ENESTECH”) khuyên bạn nên tự làm quen với chính sách bảo mật của chúng tôi về việc xử lý và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm SENET 2.0, bạn phải đọc và chấp nhận thỏa thuận cấp phép và hoàn thành thủ tục đăng ký.

  1. SỬ DỤNG TRANG WEB

1.1. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web này và bất kỳ tài liệu nào được tìm thấy trên Trang web (bao gồm bất kỳ hình ảnh, biểu tượng, bản vẽ, phù hiệu, dấu hiệu/biểu tượng/biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, văn bản, tin nhắn, công cụ, cung cấp phần mềm, công nghệ, sản phẩm, tệp, thông tin, dữ liệu, mẫu demo, video, tài liệu quảng cáo, tác phẩm nghe nhìn và đa phương tiện và bất kỳ yếu tố hoặc biểu thức nào khác) (sau đây được gọi chung là “Tài liệu”) phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và bạn đồng ý với bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện.

1.2. Theo các điều khoản của Thỏa thuận này, ENESTECH cấp cho bạn một quyền không độc quyền không phải tùy thuộc vào chuyển nhượng , cấp phép lại giấy phép để truy cập và sử dụng Trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Giấy phép đó chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận này và không áp dụng cho:

(a) bất kỳ việc sử dụng thương mại nào của Trang web hoặc các tài liệu trên đó;

(b) phân phối, tái sản xuất công khai, trưng bày công khai, tiết lộ công khai hoặc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào khác;

(c) sửa đổi Trang web hoặc Tài liệu và / hoặc bất kỳ phần nào của chúng;

(d) tải xuống (ngoài bộ nhớ đệm trang) bất kỳ phần nào của Trang web, Tài liệu hoặc bất kỳ thông tin nào có trong đó, trừ khi được cho phép rõ ràng trên Trang web; hoặc

(e) bất kỳ việc sử dụng không đúng Trang web hoặc Tài liệu.

1.3. Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Tài liệu nào khác với những gì được cho phép cụ thể trong Thỏa thuận này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của ENESTECH đều bị nghiêm cấm và có thể làm mất hiệu lực của giấy phép được cấp ở đây. Việc sử dụng trái phép như vậy cũng có thể vi phạm luật hiện hành, bao gồm luật “Về bản quyền” và “Về nhãn hiệu” cũng như các quy tắc và quy tắc truyền thông hiện hành. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được hiểu là cấp giấy phép cho quyền sở hữu trí tuệ, dù là do estoppel , ngụ ý hay cách khác, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận. ENESTECH có thể thu hồi giấy phép này bất kỳ lúc nào.

  1. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

2.1. ENESTECH bảo lưu tất cả các quyền đối với các Tài liệu không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này.

2.2. Bạn không có quyền:

(i) chuyển bất kỳ Tài liệu nào đến hoặc sử dụng bất kỳ trang web hoặc mạng nào khác;

(ii) sửa đổi, dịch thuật, thiết kế đối chiếu (tiết lộ công nghệ), dịch ngược, tháo rời (kết xuất ngược, dịch ngược hoặc tháo gỡ) hoặc tạo các tài liệu phái sinh khác dựa trên bất kỳ Tài liệu nào;

(iii) sao chép bất kỳ Tài liệu nào;

(iv) phân phối, cấp phép, thuê/cho thuê, bán, cho thuê hoặc chuyển giao bất kỳ Tài liệu nào; hoặc

(v) xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác xuất hiện trong bất kỳ Tài liệu nào hoặc trên Trang web.

2.3. Bạn đại diện, bảo đảm và cam kết rằng:

(i) bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy định và lệnh hiện hành của bất kỳ cơ quan chính phủ nào khi bạn sử dụng Trang web và Tài liệu này;

(ii) bạn không ở, không phải là công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy mà việc xuất khẩu bất kỳ Nguyên vật liệu nào bị cấm theo luật, quy định hoặc lệnh; và

(iii) bạn sẽ không tải lên hoặc truyền tải lên Trang web này bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào khác:

(a) chứa bất kỳ vi rút hoặc mã độc hại nào khác;

(b) vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quyền sở hữu hoặc trí tuệ; hoặc (c) chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, phỉ báng hoặc miêu tả bất kỳ người nào dưới góc độ giả dối.

  1. QUYỀN SỞ HỮU

3.1. Tất cả các quyền trí tuệ quyền sở hữu Trang web và Tài liệu này thuộc về ENESTECH hoặc các nhà cấp phép của ENESTECH và không có quyền sở hữu trí tuệ về bất kỳ mục nào ở trên không được chuyển giao cho bạn dựa trên Thỏa thuận này hoặc sự cho phép của ENESTECH để sử dụng Trang web.

  1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “ĐƯỢC NHƯ NÓ” VÀ VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TUYÊN BỐ HOẶC CÁCH KHÁC, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY. KHÔNG GIỚI HẠN VIỆC BẮT ĐẦU, BẠN XÁC NHẬN RẰNG KHI THỬ NGHIỆM KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC TRANG WEB NÀY, BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC MÁY CHỦ LÀM CHO TRANG WEB NÀY CÓ SN SẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC KHÔNG CÓ LỖI MIỄN PHÍ, MẶT BẰNG THIẾT KẾ HOẶC SAI LẦM VÀ KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC.

NẾU LUẬT ÁP DỤNG CẤM HOẶC GIỚI HẠN ĐIỀU KHOẢN TỪ CHỐI BẢO ĐẢM TRÊN CỦA ENESTECH , ENESTECH SẼ GIỚI HẠN HOẶC TỪ CHỐI CÁC BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP.

  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ CHỈ ĐỊNH

5.1. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, ENESTECH sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Tài liệu nào trên Trang web này hoặc được lấy từ trang web, ngay cả khi ENESTECH hoặc đại diện của nó đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

5.2. Bạn đồng ý bảo vệ trước bất kỳ khiếu nại nào của các bên thứ ba và bồi thường cho ENESTECH, công ty mẹ, công ty con, người cấp phép và các tổ chức hoặc cá nhân có liên quan trước bất kỳ thiệt hại nào mà ENESTECH phải gánh chịu do việc bạn sử dụng Trang web.

  1. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Síp. Tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận cấp phép này, kết luận của nó hoặc những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép này, được giải quyết thông qua thương lượng giữa đại diện của các bên. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua thương lượng, nó sẽ được giải quyết tại một tòa án pháp luật thuộc bộ phận được thành lập và thẩm quyền của một tranh chấp như vậy theo cách được xác định bởi luật pháp hiện hành có liên quan của Síp.

  1. KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM

7.1. Trang web chỉ có thể được sử dụng bởi những người từ 16 tuổi trở lên. Bằng cách truy cập Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn từ 16 tuổi trở lên.

  1. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

8.1. Việc ENESTECH không thực hiện các quyền của mình hoặc nhất quyết không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ, từ bỏ hoặc giải phóng các quyền này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào khác trong bất kỳ trường hợp nào; ngược lại, chúng phải giữ được đầy đủ lực lượng và hoàn toàn có thể hoạt động được.

8.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được giảm bớt phạm vi hoặc được sửa đổi theo cách khác đến mức cần thiết để làm cho điều khoản đó hợp pháp, có thể thực thi và ràng buộc về mặt pháp lý, đồng thời phản ánh chính xác nhất có thể ý định của các bên như được quy định trong Thỏa thuận này, hoặc, nếu không thể thực hiện được việc sửa đổi đó, thì sẽ bị xóa khỏi Thỏa thuận này. Không sửa đổi hoặc hủy bỏ, xóa bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hiệu lực pháp lý của các điều khoản khác.

8.3 . Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và ENESTECH về chủ đề của hợp đồng này. ENESTECH có thể thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật thỏa thuận này theo thời gian, và sau những thay đổi đó, thỏa thuận mới sẽ có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, ENESTECH sẽ thay đổi “Ngày sửa đổi lần cuối” ở đầu tài liệu, nếu việc sửa đổi đó diễn ra.